{alto}
 
 
   
Thuit sé ins an Eabar

Bhí Micheál Ruadh lá amháin ar an phortach ag gabhail do mhónaidh. Shrathnuigh sé cuid de'n mhónaidh úir agus chróig sé an chuid eile dí. I dtrátha an tráthnóna nuair a bhí deireadh na mónadh úire srathnuighthe agus cróigthe aige, líon sé cliabh le sean-mhónadh, chuir sé an cliabh ar a dhruim, agus thug sé a aghaidh ar an bhaile. Bhí sé ag teannadh 'un tosaigh go miotalach, acht sul ar mhothuigh sé, bhuail sé ceann da chosa i n-éadán túrtóige, agus thuit sé ar bhéal a chinn isteach 'san eabar. D'éirigh sé chomh maith agus thainic leis, d'fhág sé an cliabh annsin agus d'imthigh leis 'un an bhaile ins na fatha fásgaigh. Bhí Brighid, a bhean, in a seasamh ag binn an tighe, agus nuair a chonnaic sí ag teacht é, agus é lán clábair, fhobair dí tuitim i laige leis an sgannrughadh a fuair sí. "A Mhicheáil na gcarad," ar sise, "caidé d'éirigh duit, nó cé chaith an clábar ins an aghaidh ort?"
"Ó, a bhean mhodhamhail," arsa Micheál -

"Bhí ualach ar mo dhruim,
Bhí túrtóg in mo bhealach,
A's thuit mé ar mo ghaothsán,
Isteach i n-eabar shalach."

Ascolta la lettura del testo:
File .ra (Real Audio)
File .wav (Lettore multimediale)

Guida alla pronuncia
THUIT sé anns a NEAB-ar

bhí MICH-ál RÚ-a lá a-MHÁIN eir a' PHORT-ach eig GUIL do MHÓN-í. SHRATH-nuí sé CUID don MHÓN-í ÚIR og-us CHRÓIG sé cuid EIL-e daoi. i DRÁTH-a an tráth-NÓN-a nuair a bhí DEIR-ú na MÓN-ú ÚIR-e SRATH-naí og-us CRÓIG-the eig-e, LÍON sé CLIABH le SEAN-MHÓN-í, CHUIR sé an CLIABH eir a DHRUIM,
og-us THUG sé a É-í eir a' BHAIL-e. bhí sé eig TEANN-ú un TOS-í go MIOT-al-ach, ach sul eir MHOTH-í sé, BHUAIL sé CEANN da CHOS-a i NÉAD-an TÚR-tóig-e, og-us THUIT sé eir BHÉAL a CHINN a-STEACH sa NEAB-ar. DÍR-í sé chomh MAITH og-us THAIN-ig leis, DÁG sé an CLIABH ann-SIN og-us DIM-thí leis un
a' BHAIL-e anns na FATH-a FEAS-í. bhí BRÍD, a BHEAN, ann a SEAS-ú eig BINN a' TOIGH-e, og-us nuair a CHONN-aic sí a' TEACHT é, og-us É LÁN CLÁB-ir, HUB-ir daoi TUIT-im i LAIG-e leis an SGANN-rú a FUAIR sí. "a MHICH-áil na GAR-ad," eir SI-se, "cuid-É DÍR-í duit, nó cé CHAITH an CLÁB-ar anns an É-í ort?"
"Ó, a BHEAN MHODH-úil," ar-sa MICH-ál -

"bhí Ú-a-lach eir mo DHRUIM,
bhí TÚR-tóg ann mo BHEAL-ach,
as THUIT mé eir mo GHAOTH-sán,
a-STEACH a NEAB-ar SHAL-ach."

Vocabulario e idiomi:
eabar = fango
portach = zolla erbosa
-palude
mónaidh = zolla(torba)
srathnuigh = disporre zolle erbose appena tagliate in righe per l'essicazione
cróig = foot turf, i.e. disporre le zolle una dopo l'altra in gruppi di 3 o 4
cliabh = turf-basket
thug sé a aghaidh ar an bhaile = lui si mise in moto verso casa (aghaidh = faccia)
ag teannadh 'un tosaigh=fare un buon progresso (progredire) (teann = spingere)
go miotalach = in modo robusto
bhuail sé a chos i n-éadán ... = he tripped over ...
túrtóg = un pezzo di terra
thuit sé ar bhéal a chinn = cadde sulla sua faccia
chomh maith is thainic leis = in aggiunta lui era in grado
ins na fatha fásgaidh (or: feasaigh) = a gran velocità, con tutta la forza possibile
fhobair dí = lei quasi
tuitim i laige = svenire
A Mhicheáil na gcarad = Micheál caro, amato
caidé d'éirigh duit = ciò che ti è successo
a bhean mhodhamhail = mia buona donna (modhamhail=gentile,di buone maniere)
gaothsán = naso

   
       
Scrivimi