{alto}
 
 
   
Ar Fasgadh in a Shúil

Chuaidh fear greannmhar eile de chuid an bhaile s'againne amach lá amháin i dtús an Fhoghmhair a bhaint féir. Thug sé leis speal agus cloch speile, agus nuair a chuaidh sé a fhad leis an pháirc, chuir sé faobhar ar an speil, agus níor bh'fhada go rabh sé i gcionn oibre. D'oibir sé leis go dicheallach, agus níor mhothuigh sé go rabh stróic bhreágh bainte
aige. Sheas sé tamall ag deanamh a sgithiste, agus ag amharc thart dó ar an spéir, shonnruigh sé go rabh balc ag teacht. Go díreach le sin, thoisigh na deora móra ag tuitim agus rith sé ar an fhasgadh.

Nuair a bhí sé ag rith, is cosamhail go dteachaidh cuileóg nó seort eighinteacht míoltóige isteach in a shúil. Chuimil sé agus chuimil sé leis ar an tsúil, acht ní rabh gar ann. Chonnaictheas dó go rabh an chuileóg i bhfolach istigh 'sa tsúil i rith an ama. "Bruith chasta ort" ar seisean 'sa deireadh, "a ghiodaláin gan náire, nach rabh aon áit eile agat le dhul ar fasgadh acht isteach in mo shúil-sa!"

Ascolta la lettura del testo:
File .ra (Real Audio)
File .wav (Lettore multimediale)

Guida alla pronuncia
eir FAS-gú ann a SHÚIL

CHÚ-í FEAR GREANN-mhar EIL-e de CHUID a BHAIL-e SOG-inn-e a-MACH LÁ a-MHÁIN i DÚS an FHÓ-mhair a BHAINT FÉIR. THUG sé leis SPEAL og-us CLOCH SPEIL-e, og-us nuair a chú-í sé FHAD leis a' PHÁIRC, CHUIR sé FAOBH-ar eir an SPEIL, og-us níor BHAD-a go RÓ sé i GIONN OIB-re. DOIB-ir sé go DITH-eall-ach, og-us níor MHOTH-í sé go ró STRÓIC BHREÁ BAIN-te eig-e. SHEAS (HASS, not HYASS) sé TAM-all a' DEAN-ú a SGÍS-te, og-us eig AMH-arc THART DÓ eir an SPÉIR, SHONN-ruí sé go ró BALC eig TEACHT. Go DÍR-ach le SIN, THOIS-í na
DEÓR-a MÓR-a eig TUIT-im og-us RITH sé eir an FHAS-gú.
Nuair a bhí sé eig RITH, ios COS-úil go DTEACH-í CUIL-óg nó SEORT ÉIN-teacht MÍOL-tóig-e a-STEACH ann a SHÚIL. CHUIM-il og-us CHUIM-il sé leis eir an TÚIL,
acht ní ró GAR ANN. CHONN-aic-theas dó go ró a CHUIL-óg a BHOL-ach a-STIGH sa TÚIL i RITH an AM-a. "BRUITH CHAS-ta ort" eir SEIS-an sa DEIR-ú, "a GHIOD-al-áin gan NÁIR-e, nach ró AON ÁIT EIL-e og-at le dhul eir FAS-gú acht a-STEACH ann mo SHÚIL-sa!"

Note sulla pronuncia settentrionale:

Ricordate che Remember that *stressed* "amh" has the sound of "ow" in "cow"; e.g. amharc: AMH-arc. Whereas stressed "abh" sounds like "ó", e.g. abhainn: Ó-inn; rabh: RÓ. So "amhrán" should really be spelled "abhrán" (Ó-rán), whereas "abhlóir" should be spelled "amhlóir" (OW-lóir).

Remember that "á" is like "ah" (páirc, lá, clábar),
whereas "ó" is like "aw" in most words (deóra, dó, stróic)
or like "oe" in others (mór, foghmhar: FÓ-mhar,
rabh: RÓ, abhainn>: Ó-inn).

Vocabulario e idiomi:
fasgadh (or: foscadh) = riparo
ar fasgadh = ripararsi
an baile s'againne = la nostra cittadina (townland)
thug sé leis = lui portò con sé
cloch speile = una pietra a forma di falce
i gcionn oibre = al/sul lavoro
níor mhothuigh sé go rabh ... = lui non lo notè *finchè* ...
ag deanamh a sgithiste = riposare
ag amharc thart dó = voltarsi a guardare
balc = un acquazzone
ní rabh gar ann = non era d'uso (gar = vantaggio)
bruith chasta ort = possa tu bruciare e rinsecchirti

 

 

 

   
       
Scrivimi