{alto}
 
 
   
An Fear Bréige

Chuaidh Páidín Ó Ceallaigh amach maidin bhreágh amháin ins an Earrach a dh'obair ar an fheirm.Bhí gáraidh deas aige i n-aice an tighe, agus fuair sé spád agus romhar sé ar dtús é. Ansin chuaidh sé ionns'ar dhuine de na comhursana go bhfuair iasacht cleith-fhoirste agus seisrighe, agus threabh
sé agus d'fhorsuigh sé cuibhreann mór de thalamh bán a bhí aige a chois na h-abhanna. Nuair a bhí bunadhas obair an lae déanta aige, ar shiubhal 'un an tighe leis go bhfuair sé cúpla maide agus dornán sean-bhratóg le fear bréige a dhéanamh. Fuair sé na maidí agus na bratóga agus níor bh'fhada go rabh an fear bréige déanta aige. Chuir sé in a sheasamh
annsin i lár chuibhreann arbhair é. Sheas sé giota amach uaidh annsin agus rinne sé gáire leis féin. "Dar a leabhra," ar seisean, "má's de mhaidí agus
de bhratóga fhéin atá tú déanta, tá cuma fir uasail ort."

Ascolta la lettura del testo:
File .ra (Real Audio)
File .wav (Lettore multimediale)

Guida alla pronuncia
Prestate attenzione ai seguenti vocaboli:
tighe = TOÍ-e (broad "t")
déan = DEÁN (il suono della vocale è "á")
ins an Earrach = anns a nEARR-ach ("n" è stretta a causa dell'influenza della parola successiva)
ar an fheirm = eir a nFHEIRM (come sopra)
de = dae ("d" aperta)
sheas = SHEAS (HASS non HYASS)

Ricordate inoltre, da una regola già menzionata che:
threabh ha lo stesso suono di THREÓ
abhanna ha lo stesso suono di Ó-nna
rabh ha lo stesso suono di RÓ
leabhra ha lo stesso suono di LEÓ-ra

an FEAR BRÉIG-e

CHÚ-í PÁID-ín ó CEALL-í a-MACH MAID-in BHREÁ a-MHÁIN anns a nEARR-ach a DHOB-ir eir a nFHEIRM. bhí GÁR-í DEAS eig-e an AIC-e an TOÍ-e, og-us FUAIR sé SPÁD og-us ROMH-ar sé eir DÚS é. ann-SIN CHÚ-í sé IONNS-eir DHUIN-e dae na COMHR-san-a go BHFUAIR IAS-acht CLEITH-FHOIRS-te og-us SEIS-rí, og-us THREABH sé og-us DORS-í sé CUIBH-reann MÓR dae THAL-ú BÁN a bhí eig-e a chois na HABH-nna. nuair a bhí BUN-ús OB-ir an LAE DEÁN-ta eig-e, eir SHIUBH-al un an TOÍ-e leis go bhfuair sé CÚP-la MAID-e og-us DOR-nán SEAN-BHRAT-óg le FEAR BRÉIG-e a DHEÁN-ú. FUAIR sé na MAID-í og-us na BRAT-óg-a, og-us níor BHAD-a go rabh
an FEAR BRÉIG-e DEÁN-ta eig-e. chuir sé ann a SHEAS-ú ann-sin i LÁR CHUIBH-reann AR-bhair é. SHEAS sé GIOT-a a-MACH ú-í ann-SIN og-us RINN sé GÁIR-e leis fhéin. "DAR a LEABH-ra," eir SEIS-an, "más de MHAID-í og-us de BHRAT-óg-a FHÉIN a-tá tú DEÁN-ta, tá CUM-a FIR UAS-il ort."

Notate inoltre la differenza fra "GÁR-í" (giardino) e "GÁIR-í" (sorrisi, pl).

Vocabulario e idiomi:
gáraidh =una porzione coltivata di terreno, un "giardino"
cleith-fhoirste = erpice
forsuigh = erpicare
talamh bán = terra tenuta a maggese
giota amach uaidh = ad una breve distanza da esso
dar a leabhra = (Io giuro) sul libro

 

 

   
       
Scrivimi